top of page
Logo Websters XS

ALGEMENE VOORWAARDEN

Goedkeuring en aanvaarding van termen

 1. Binarta, Websters en Websters Enterprise zijn producten / diensten en merken van Websters nv, BTW BE0677.868.464 met maatschappelijke zetel te Diestsesteenweg 104/B, 3010 Leuven ("Websters").

 2. Websters levert deze website en de informatie op deze website net zoals haar offertes en facturen onderhevig aan deze Algemene voorwaarden (“AV”).

 3. Indien deze AV strijdig zouden zijn met de algemene voorwaarden van de klant zullen deze AV steeds voorrang hebben, zelfs indien de voorwaarden van de klant een gelijkaardige clausule bevatten.

 4. Websters mag deze AV wijzigen op eender welke tijdstip, zonder enige voorafgaande kennisgeving. Vanaf het moment dat de klant zich op deze website registreert of dat hij/zij een offerte of factuur van Websters aanvaardt als tevens elke keer dat hij/zij gebruik maakt van de producten of diensten van Websters verklaart hij/zij voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van de AV en verklaart hij/zij zich hiermee integraal en onverkort akkoord.

Voorwaarden Offerten en Facturen

 1. Alle prijzen vermeld op de websites, offertes, folders en facturen van Websters zijn exclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld.

 2. De offertes zijn maximaal 14 dagen geldig tenzij expliciet anders vermeld en verbinden Websters pas na schriftelijk akkoord van beiden partijen.

 3. Bestellingen worden, behoudens expliciet anders bepaald, gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven. Door Websters bezorgde illustraties, beschrijvingen en technische gegevens, afmetingen en andere aanduidingen worden enkel ter inlichting gegeven. De klant kan zich geenszins beroepen op een vertraging in de levering of uitvoering om een bestelling te annuleren of om welkdanige schadevergoeding te eisen. Websters kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor levertijdoverschrijdingen of daaruit voortvloeiende kosten, schade of verliezen (direct of indirect), welke dan ook.

 4. In geval van annulatie van de bestelling, inbegrepen de weigering het product of de dienst aan te nemen, blijft de klant de integrale prijs verschuldigd.

 5. De prijs van de producten en diensten is gebaseerd op op dat ogenblik geldende voorwaarden van loonkosten, materialen, verbruik, prijzen van externe diensten, aankoopprijzen, sociale en fiscale lasten en elke andere objectief meetbare omstandigheid. Indien deze wijzigingen ondergaan, kan Websters de prijzen op evenredige wijze aanpassen, welke aanpassing geldt 14 dagen na bekendmaking. Zulke bekendmaking kan op eender welk tijdstip en via eender welk kanaal, inbegrepen (niet beperkend) via de website.

 6. Verbruik (bv. database, bandbreedte, harde schijf ruimte,...) van producten en diensten van Websters is afhankelijk van de noden van de klant en kan verschillen per product of dienst. Bij een stijging van verbruik kan Websters de prijzen op evenredige wijze aanpassen, welke aanpassing ingaat onmiddellijk na kennisgave aan de klant.

 7. Producten en diensten afgenomen bij Websters kunnen diensten bevatten van 3de partijen (bv. Google bij adwords, Ogone of Paypal bij online betaalsysteem, bij SSL certificaten,...) waarmee geen rekening is gehouden bij de geadverteerde (abonnements) prijs of in de offerte tenzij expliciet anders vermeld. Deze kosten worden rechtstreeks door de klant betaald aan die derde partij.  Indien Websters die kosten zelf betaalt, worden deze door Websters doorgefactureerd aan de klant. Voor informatie omtrent die kosten dient de klant zich tot de betrokken derde partij te richten.

 8. Producten en diensten die periodiek betaald worden, worden aangegaan voor een maand, een jaar of meerdere jaren. De prijs van het product of dienst is steeds integraal vooraf betaalbaar . Er zullen geen terugbetalingen gebeuren of kredieten toegekend worden voor gedeeltelijk gebruikte periodes , upgrade of downgrade, evenmin als voor de periode dat een open account niet gebruikt werd. De prijs wordt jaarlijks op de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst geïndexeerd. De basisindex is deze van de maand die het sluiten van de overeenkomst voorafgaat en de nieuwe index is deze van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst.

 9. Noch Websters noch de klant, hun lasthebbers of aangestelden, zullen optreden of zullen geacht worden op te treden als een agent, vennoot of bediende van de andere partij en zij mogen zich ten aanzien van derde partijen niet voordoen als agent, vennoot of bediende van de andere partij.

 10. Elk contract / abonnement wordt steeds stilzwijgend verlengd voor eenzelfde opeenvolgende periodes , tenzij schriftelijke opzeg uiterlijk 1 maand voor het einde van elke lopende periode. Zonder afbreuk te doen aan hetgeen hiervoor bepaald werd, is de opzeggingstermijn bij een contract/abonnement dat wordt gesloten voor een periode van één maand 7 kalenderdagen.

 11. Geleverde software en diensten zijn steeds exclusief support, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bijkomende uren om op vraag van de klant een ander resultaat te behalen of ten titel van support worden extra gefactureerd.

 12. In de prijs van bundels ("packs", "pakketten", "modules" en andere termen met dezelfde betekenis) is een vast aantal werkuren begrepen. Extra uren worden bijkomend gefactureerd, doch steeds na overleg met de klant.

 13. De klant is gehouden tot tijdige aanlevering van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of benodigde materialen om een tijdige en juiste levering mogelijk te maken. Bij gebreke aan die aanlevering is de klant gehouden tot betaling van de voorziene werkzaamheden en behoudt Websters zich het recht tot voortijdige aanvang van het abonnement.

 14. Facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidend beding, op rekeningnummer zoals vermeld op de factuur. In geval van niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinstrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 200 EUR.

 15. Levering gebeurt steeds bij Websters, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

 16. Alle klachten met betrekking tot de (op)levering of de factuur moeten geformuleerd worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst van het product of de dienst, respectievelijk de factuur, bij gebreke waaraan de levering resp. de factuur onherroepelijk aanvaard wordt geacht.

 17. Een betalingsachterstand van meer dan 14 dagen, geeft Websters het recht elke dienstverlening op te schorten totdat de volledige betalingsachterstand aangezuiverd is. De dienstverlening kan eveneens opgeschort worden indien de klant bij het gebruik van de producten en diensten geleverd door Websters een inhoud weergeeft die blijkbaar illegaal is, die derden ogenschijnlijk kan schaden, die voor hen denigrerend kan zijn of die auteurs- en eigendomsrechten van derden miskent. Van zodra dergelijke opschorting een ononderbroken periode van veertien dagen aanhoudt wordt elke overeenkomst met de klant van rechtswege en zonder enige verdere ingebrekestelling geacht beëindigd te zijn lastens de klant. Betaling van nog niet geleverde prestaties en zulks tot de contractueel bepaalde einddatum van de overeenkomst wordt daardoor ineens onmiddellijk integraal opeisbaar. Ook na de beëindiging zal de klant Websters vergoeden en vrijwaren voor elke schade (rechtstreekse en onrechtstreekse, inclusief gevolgschade) die het gevolg is van het niet respecteren van één van de bepalingen van de overeenkomst met de klant. Opschorting, dan wel beëindiging, van de overeenkomst om deze redenen ontslaat de klant niet van diens verplichting alle reeds vervallen en onmiddellijk opeisbaar geworden facturen, inclusief eventuele nalatigheidsintresten en schadevergoeding te voldoen.

 18. De overeenkomst met de klant wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, toelating tot de gerechtelijke opschorting (WCO) of de collectieve schuldbemiddeling of welkdanige andere vorm van liquidatie van het vermogen van de klant. Websters heeft onmiddellijk recht op betaling van alle tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling.

 19. De klant gaat ermee akkoord dat, gedurende de duur van de oplevering van de werkzaamheden gespecificeerd in de offerte en voor een periode van 12 maanden onmiddellijk volgend op het einde van de werken, de klant zich ervan dient te weerhouden om zelf of via een ander persoon, vereniging of bedrijf, op directe of indirecte wijze, zakenrelaties op te starten met personen die in dienst zijn van Websters nv of van de partners van Websters nv betrokken bij de uitvoering van de opdracht of die in dienst waren van Websters nv of van de partners van Websters nv betrokken bij de uitvoering van de opdracht in een periode van 7 maanden voor dat ogenblik. Alleen al het formuleren van tewerkstellingsaanbiedingen aan of het benaderen van deze personen met het oog op tewerkstelling of opstarten van een zakenrelatie houdt een inbreuk in. Indien de klant hier een inbreuk tegen pleegt, dan is de klant per overtreding aan Websters nv een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50.000 EUR. Websters nv behoudt zich evenwel het recht voor een hogere schadevergoeding te vorderen als zij kan bewijzen dat de geleden schade het forfaitaire bedrag overstijgt.

 20. De overeenkomst met de klant, inclusief onderhavige AV, wordt beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen, inclusief deze omtrent de toepassing en interpretatie van de AV.

Eigendom / Intellectuele rechten / verantwoordelijkheid inhoud

 1. De inhoud van deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Websters of rechthoudende derden. De klant erkent de intellectuele eigendomsrechten van Websters of de rechthoudende derde op de door Websters aangeboden diensten en producten.

 2. Behoudens andersluidende overeenkomst blijft Websters of de rechthoudende derde de exclusieve eigenaar van al het materiaal zoals, maar geenszins beperkt tot grafische ontwerpen, foto’s, bestanden, programmatie, broncode dat gebruikt wordt in het kader van de levering van producten en diensten door Websters aan de klant. Het is de klant niet toegelaten om deze over te dragen aan derden, deze al dan niet tegen vergoeding door derden te laten gebruiken, te kopiëren, aan te wenden voor andere doeleinden, op andere dragers, folders,… aan te brengen of anderszins te exploiteren zonder de voorafgaandelijke toestemming van Websters of de rechthoudende derde.

 3. De klant verbindt zich tot naleving van alle wettelijke bepalingen, inclusief doch niet daartoe beperkt deze aangaande de privacy en intellectuele eigendomsrechten van derden.

 4. Alle informatie, gegevens, tekst, software, geluiden, afbeeldingen of eender welke andere materialen (hierna genaamd "Inhoud"), vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van diegene van wie de inhoud afkomstig is.

 5. De klant is volledig verantwoordelijk voor alle Inhoud die het uploadt, verzendt, distribueert, opslaat, maakt of op andere wijze publiceert via Websters. Websters is op geen enkele wijze gehouden om die Inhoud te controleren, te verzenden, te distribueren of op te slaan en kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor deze inhoud. Websters houdt zich wel het recht voor om zonder uw goedkeuring of toestemming en op elk gewenst moment die Inhoud te controleren, verwijderen of weigeren. Ook de volledige en correcte informering van de eigen klanten valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. Websters zal een kosteloos en onbeperkt gebruiksrecht krijgen op alle Inhoud die de klant uploadt, verzendt, distribueert, opslaat of creëert en zulks om haar eigen verbintenissen onder de overeenkomst met de klant te kunnen uitvoeren.

 6. Websters behoudt zich het recht voor om na de beëindiging van de overeenkomst de gegevens van de klant in een niet-herstelbare vorm te bewaren voor doeleinden overeenkomstig de privacypolicy. Websters garandeert in geen enkel geval dat na de beëndiging van de overeenkomst de website van de klant hersteld kan worden tot zijn oorspronkelijke staat vanuit deze gegevens. Websters is in geen geval aansprakelijk voor informatie en/of materiaal van de klant dat permanent en onherstelbaar v erwijderd wordt uit het systeem als een gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.

 7. Websters of derden kunnen links voorzien naar andere websites of bronnen. De klant erkent te weten dat Websters geen controle heeft over dergelijke sites en bronnen en dat de inhoud van die sites of links niet onder de verantwoordelijkheid van Websters valt.

 

Serviceniveau-overeenkomst​

 1. Websters heeft een arbitraire eigen keuze in middelen om haar prestaties onder een overeenkomst maximaal optimaal en efficiënt uit te voeren, inbegrepen doch niet daartoe beperkt beroep doen op derden en/of onderaannemers en/of andere providers bestaande systemen van de klant zonder toestemming aanpassen aan een nieuwe technologie of de overeenkomst overdragen aan derden.

 2. Websters behoudt zich het recht voor om op elk moment en/of op regelmatige tijdstippen zowel wijzigingen aan te brengen aan de toepassingen en diensten dan wel deze tijdelijk al dan niet met voorafgaande kennisgeving te beëindigen voor bijvoorbeeld de onderhoud van zijn systemen.

 3. Websters is niet verantwoordelijk in geval van overmacht, inclusief tijdelijke storingen van het systeem. Uit dien hoofde kan zij dan ook tot geen enkele vergoeding gehouden zijn. De klant dient eventuele storingen dadelijk aan Websters te melden.

 4. In uitzonderlijke omstandigheden kan Websters genoodzaakt worden om een bepaald product of dienst tijdelijk op te schorten of permanent te beëindigen, Zulks kan leiden tot een tijdelijke blokkering van de toegang tot de account van de klant en in uitzonderlijke gevallen tot desactivering of verwijdering van de account van de klant . Behoudens in geval van overmacht zal Websters aan de klant een termijn van 30 dagen geven om een alternatief te zoeken voor het product of de dienst, dan wel om verwijdering van de gegevens van de klant te voorkomen.

Verantwoordelijkheid / Schadevergoeding

 1. De klant is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de veiligheid van zijn paswoorden en draagt alle verantwoordelijkheid en gevolgen van de toegang door onbevoegden tot de producten en diensten van Websters via zijn account. De klant is tevens zelf verantwoordelijk om zijn informaticaverkeer te controleren op virussen.

 2. De klant erkent te weten dat hij de producten en diensten van Websters gebruikt op eigen risico en verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met het feit dat Websters haar producten en diensten aanlevert / laat gebruiken "as is" en "as available". Websters is niet verantwoordelijk voor de goede werking van de integraties van derde partijen in haar systemen zoals bijvoorbeeld doch niet daartoe beperkt een online betaalmodule, wiens goede werking Websters niet kan garanderen. De klant heeft geen recht op verhaal tegen Websters, haar filialen of dochterondernemingen, sponsors, aannemers, adverteerders, leveranciers of andere partners, noch tegen haar opvolgers of rechtverkrijgenden, functionarissen, directeuren, agenten of werknemers voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade met inbegrip van, maar niet daartoe beperkt, verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de producten en diensten van Websters en/of de bijbehorende software. 
  De klant heeft evenmin recht op dergelijk verhaal voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit of op enige wijze verband houdend met de inhoud die hij uploadt, verzendt, distribueert, opslaat of creëert. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, zal niets in deze AV de aansprakelijkheid van Websters beperken of uitsluiten voor grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of overlijden of persoonlijke letsels. De klant draagt zelf alle kosten, inclusief gerechtskosten en eventuele schadevergoeding, van een juridische procedure m.b.t. schade verband houdend met door hem geüploade, verzonden, verspreide, opgeslagen of gemaakte inhoud en is dienaangaande gehouden tot vergoeding en vrijwaring van Websters.

 3. Zonder afbreuk te doen aan hetgeen hierboven bepaald, is de aansprakelijkheid van Websters in verband met de levering van producten en diensten aan de klant beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft aan Websters in de 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die leidt tot de aansprakelijkheid van Websters, met een maximum van [1000] EUR.

Privacybleid (PB)​

 

Privacy

Websters hecht belang aan de privacy van haar gebruikers. Het is mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt voor het gebruik van de site of de diensten van Websters. Deze informatie kan door Websters gebruikt worden onder andere ten behoeve van het klantenbeheer en/of om de klant op de hoogte te houden van haar activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn/haar gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Websters, Diestsesteenweg 104B, 3010 Leuven of support@websters.be

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag op voormeld adres gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn/haar persoonsgegevens. Indien nodig kan deze ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Websters behoudt zich het recht voor om de klant te vermelden via haar naam, website en/of andere algemene contactgegevens die door de klant worden aangeleverd in reclame- of publiciteitsuitgaven en/of promotie-of marketingcorrespondentie naar derde partijen. Voor deze specifieke doeleinde kent de klant Websters voor de duur van de overeenkomst voor de levering van producten en diensten van Websters aan de klant een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde licentie toe om het logo, het merk of andere gegevens van de klant te gebruiken die door de klant zelf worden verstrekt aan Websters (‘Gegevens’). De klant geeft Websters de toestemming om aanpassingen aan te brengen aan de Gegevens, indien dit noodzakelijk is.

Websters kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma van de gebruiker of de domeinnaam van de website langswaar de gebruiker naar de website van Websters gekomen is of waarlangs hij/zij die verlaat. Dit maakt het Websters mogelijk haar website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies​

Websters gebruikt cookies om haar service te verbeteren. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van de website, andere dienen om de werking van de gebruikservaring te verbeteren.

Strikt noodzakelijke cookies worden gebruikt om:

 • te onthouden wat er in een winkelmandje zit

 • te onthouden in welke fase van je bestelling men zit

Functionele cookies worden gebruikt om:

 • logingegevens te onthouden

 • de verbinding met de website te beveiligen

 • te zorgen dat het uitzicht van de website consistent is

Analytische cookies worden gebruikt om:

 • de website krachtiger te doen presteren door de laadduur van de pagina's die bezocht worden te verminderen

 • de gebruikservaring te verbeteren

Targeting cookies worden gebruikt om:

 • gebruikers de mogelijkheid te geven dingen te delen en 'leuk te vinden' ('Like')

Voorbeelden van het gebruik van cookies​

 • de werking van specifieke diensten mogelijk te maken, zoals online betalen, wat niet mogelijk is zonder de cookies in kwestie

 • te zorgen dat het toestel herkend wordt, zodat men tijdens één opdracht niet verschillende keren dezelfde informatie hoeft te geven

 • vast te stellen dat een gebruikersnaam en wachtwoord al ingegeven is bij het inloggen, zodat men dat niet opnieuw moet doen bij elke pagina die bezocht wordt

 • te meten hoeveel mensen de onlinediensten gebruiken, zodat het gebruiksgemak verbeterd kan worden en er voldoende capaciteit beschikbaar is om de diensten snel te doen verlopen

 • gegevens te analyseren om Websters te helpen begrijpen hoe de online diensten gebruikt worden, opdat zij deze zou kunnen verbeteren.

Als het gebruik van cookies niet toegestaan wordt , zullen sommige functies en pagina's niet werken zoals verwacht.

Zo zal bijvoorbeeld de boodschappenlijstfunctie niet gebruikt kunnen worden .

Het verwijderen van bestaande cookies op de computer staat vermeld in de handleiding van de browser door op 'Help' te klikken in het menu van de browser.

Google analytics​

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op de computer van de gebruiker worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de gebruiker de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door in diens browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Websters wijst er de gebruiker echter op dat deze in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zal kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft de gebruiker toestemming voor verwerking van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

bottom of page